Location

Near Guru Ravi Dass Chowk, Jalandhar (PB), India

Phone

+91 79731 74573

Email

paulhospital.jal@gmail.com